Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Risale-i Nur Külliyatı
Sözler | Mektubat | Lemalar | Şualar | Tarihçe-i Hayat | Asâ-yı Mûsa | Mesnevî-i Nûriye | İşârâtü'l - İcâz | Îman ve Küfür | Barla Lahikası | Kastamonu Lahikası | Denizli ve Emirdağ Lahikaları I -II | Siracınnûr | Tılsımlar Mecmuası | Nur Çeşmesi | Muhakemat | Sikke-i Tasdik-i Gaybi | Zülfikar Risalesi | Müdafalar | Tiryak | 28. Lemadan bazı ayetler | Kudsi Kaynaklar | Son Şahitler | Küçük Sözler | Otuzüç Pencere | Yirmiüçüncü Söz | Haşir Risalesi | Mirac ve Şakkı Kamer | Ene ve Zerre Risalesi | İhlas Risalesi | Uhuvvet Risalesi | Hastalar Risalesi | Miftahul İman | Meyve Risalesi | Ayetül Kübra | Gençlik Rehberi | Ramazan iktisat sükür risalesi | İman Hakikatlari | Zühretunnur | Hakikat Nurlari | Hutbe-i Şamiye | Mirkatüs Sünnet | Elhüccetüz Zehra | İçtihat Risalesi | Tabiat Risalesi | Konferans | Hanımlar Rehberi | Münazarat | Münacat | Divan-i Harbi Örfi
Risale-i Nur'dan Bir Esma-i İlahi
ÂDİL-İ RAHÎM: Merhametli ve âdil olan Cenab-ı Hak.
Risale-i Nur'dan Bir Vecize

Please use the book list below the search section at left side for the other books.

Şayan-ı Dikkat
Eğer Namaz kılmazsan, senin o günkü alemin zulümatlı ve perişan bir halde gider. Namaz kılanın diğer mübah dünyevi amelleri, güzel bir niyet ile ibadet hükmünü alır. İbadetin ruhu, ihlastır. İhlas ise, yapılan ibadetin yalnız emredildiği için yapılmasıdır.
Risale-i Nur'dan Bir Kıssa Bir Hisse
Ömründe başına gelmiş birçok kıyâmet çeşitleri vardır. Dördüncü Medar: pek çok nevilerde, hattâ gece ve gündüzde, kış ve baharda ve cevv-i havada, hattâ insanın şahıslarında, müddet-i hayatında değiştirdiği bedenler ve mevte benzeyen uyku ile haşir ve neşre benzer birer nevi kıyâmet, bir kıyâmet-i kübrânın tahakkukunu ihsâs ediyor, remzen haber veriyorlar. Evet, meselâ haftalık bizim saatimizin sâniye ve dakika ve saat ve günlerini sayan çarklarına benzeyen, Allah'ın, dünya denilen büyük saatindeki yevm, sene, ömr-ü beşer, deverân-ı dünya, birbirine mukaddeme olarak, birbirinden haber veriyor; döner, işlerler.
Geceden sonra sabahı, kıştan sonra baharı işledikleri gibi; mevtten sonra subh-u Kıyâmet, o destgâhtan, o saat-i uzmâdan çıkacağını remzen haber veriyorlar. Bir şahsın müddet-i ömründe başına gelmiş birçok kıyâmet çeşitleri vardır. Her gece bir nevi ölmekle, her sabah bir nevi dirilmekle emârât-ı haşri gördüğü gibi, beş altı senede bilittifak bütün zerrâtını değiştirerek, hattâ bir senede iki defa tedricî bir kıyâmet ve haşir taklidini görmüş. Hem, hayvan ve nebat nevilerinde üç yüz binden ziyâde haşir ve neşir ve kıyâmet-i neviyeyi her baharda müşâhede ediyor.
İşte, bu kadar emârât ve işârât-ı haşriye ve bu kadar alâmât ve rumuzât-ı neşriye, elbette kıyâmet-i kübrânın tereşşuhâtı hükmünde, o haşre işaret ediyorlar. Bir Sâni-i Hakîm tarafından nevilerde böyle kıyâmet-i neviyeyii, yani bütün nebâtât köklerini ve bir kısım hayvanları aynen baharda ihyâ etmek ve yaprakları ve çiçekleri ve meyveleri gibi sâir bir kısım şeyleri aynıyla değil, misliyle iâde ederek bir nevi haşir ve neşir yapmak, herbir şahs-ı insanîde kıyâmet-i umumiye içinde bir kıyâmet-i şahsiyeye delil olabilir. Çünkü, insanın Bir tek şahsı, başkasının bir nevi hükmündedir. Zîrâ fikir nuru, insanın âmâline ve efkârına öyle bir genişlik vermiş ki, mâzi ve müstakbeli ihâta eder; dünyayı dahi yutsa tok olmaz.
Sâir nevilerde ferdlerin mahiyeti cüz'iyedir, kıymeti şahsiyedir, nazarı mahduttur, kemâli mahsurdur, lezzeti ve elemi ânidir. Beşerin ise mahiyeti ulviyedir, kıymeti gâliyedir, nazarı âmmdır, kemâli hadsizdir, mânevî lezzeti ve elemi kısmen dâimîdir. Öyle ise, bilmüşâhede sâir nevilerde tekerrür eden bir çeşit kıyâmetler, haşirler, şu kıyâmet-i kübrâ-i umumiyede her şahs-ı insanî aynıyla iâde edilerek hasredilmesine remz eder, haber verir. Onuncu Sözün Dokuzuncu Hakikatinde iki kere iki dört eder derecesinde katiyet ile ispat edildiğinden, burada ihtisar ederiz.
Sözler | Yirmi Dokuzuncu Söz | 480
Risale-i Nur Külliyatı
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi